• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Dostawa energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej powyżej 207.000 EURO pod nazwą:

nazwa postępowania:

?Dostawa energii cieplnej do obiektu przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9 w Hajnówce na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej?

 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
 3. Adres strony internetowej: www.spzoz.hajnowka.pl
 4. Rodzaj zamawiającego: zakład opieki zdrowotnej
 5. Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.
 6. Tryb udzielenia zamówienia:
 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – dalej: „ustawa PZP”).
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.

III.    Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej do obiektu przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9 w Hajnówce na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 2. Sprzedawca dostarczać będzie Odbiorcy ciepło na cele określone w ilości wynikającej z mocy zamówionej odczytanej z ciepłomierza. Przez zamówioną moc cieplną rozumie się ustaloną przez Odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymogami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 3. a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 4. b) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Ciepło dostarczane będzie za pośrednictwem nośnika (gorącej wody) o zmiennej temperaturze, zależnej od warunków atmosferycznych.

Termin rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania ustala Odbiorca w sezonie grzewczym.

Przerwa w dostawie ciepła na wykonanie planowanych remontów sieci cieplnej (z wyłączeniem węzłów cieplnych) może wystąpić tylko poza sezonem grzewczym.

Miejscem rozgraniczenia eksploatacji sieci i instalacji rozdzielczych są pierwsze zawory odcinające układ pomiarowo-rozliczeniowy od węzła cieplnego.

 1. Nomenklatura wg CPV:

09.32.30.00-9 węzeł cieplny lokalny

 1. Termin wykonania zamówienia:

Przewidywalny termin realizacji zamówienia od 06.10.2015 r. do 06.10.2019 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 2. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 3. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 4. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 5. c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 6. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 7. d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 8. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień zawarcia umowy.
 9. W rozdziale VI Zaproszenia dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający szczegółowo wskazuje jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy.
 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy:

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

VII.   Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. Zamawiający zaprasza Wykonawcę do wzięcia udziału w negocjacjach.
 2. Negocjacje dotyczyć będą treści zawieranej między stronami umowy w szczególności ceny i zasad płatności, zakresu przedmiotowego oraz innych istotnych elementów umowy.
 3. Wykonawca ponosi koszty związane z negocjacjami, przygotowaniem i zawarciem umowy ostatecznej.
 4. Negocjacje odbędą się w dniu 05.10.2015 r., w siedzibie zamawiającego przy                ul. Doc. Adama Dowgirda 9 pokój nr 125 o godz. 10:00.
 5. Osoby reprezentujące Wykonawcę podczas negocjacji zobowiązane są do przedłożenia stosownego umocowania w tym zakresie.
 6. Negocjacje między stronami będą protokołowane. Protokół z negocjacji stanowić będzie podstawę zawarcia umowy. Po przeprowadzeniu negocjacji z przedstawicielem (przedstawicielami) Wykonawcy, Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania umowy o wynegocjowanej treści.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów określonych w rozdziale VI niniejszego Zaproszenia najpóźniej w dniu wyznaczonym jako data zawarcia umowy.
 8. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia negocjacji na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Zatwierdził Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce

Grzegorz Tomaszuk