• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych. Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ogłasza II przetarg na najem lokalu  o pow.73,5 m2   pod potrzeby punktu  sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych

1. Lokal zlokalizowany jest w  budynku Szpitala w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9, I piętro Blok B /obok   sali konferencyjnej/. Powierzchnia lokalu wynosi  73,50 m2.

2. Cena wywoławcza za  jeden m2 powierzchni wynosi  16,80 zł netto. Ponadto oprócz  czynszu oferent zobowiązany jest do pokrywania wszelkich opłat eksploatacyjnych, za  dostawę wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz odprowadzenia ścieków wg wskazań podlicznika.

3. Wadium w wysokości 500,00 zł słownie:  pięćset zł należy wpłacić na konto SPZOZ PKO Bank Polski S.A. 76 1020 1332 0000 1902 0037 4843  lub do kasy SPZOZ do godz. 10. Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześnie, aby w dniu 15.04.2022 do godz. 10 wpłata była na koncie  SPZOZ pod rygorem odmowy udziału w przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji, która podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia  wygaśnięcia  lub rozwiązania umowy najmu, po pomniejszeniu ewentualnych zaległości z tytułu czynszu. 

Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg – Punkt sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych” należy złożyć do dnia 15 kwietnia 2022  do  godz. 10 w sekretariacie SPZOZ w Hajnówce ul. Doc. A. Dowgirda 9.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2022 o godz. 11 w budynku szpitala SPZOZ w sali konferencyjnej.

6. Uchylenie się oferenta, który wygra przetarg, od zawarcia umowy w terminie 1 m-ca od gotowości  SPZOZ do zawarcia umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

7. Dyrektor SPZOZ w Hajnówce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

8. Z warunkami przetargu jak i przyszłej umowy można zapoznać się w SPZOZ  pok. 126 tel. 85 6829229 lub 606996229. Ogłoszenie opublikowane zostało również na stronie internetowej: www.spzoz.hajnowka.pl