• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Samodzielne sprawowanie kompleksowej opieki diagnostyczno ? leczniczej

OGŁOSZENIE

         Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U 2015.618).

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ogłasza konkurs ofert na:

 1. samodzielne sprawowanie kompleksowej opieki diagnostyczno ? leczniczej, z możliwością pełnienia funkcji Koordynatora Oddziału, w oddziałach:

a) Chirurgii Urazowo ? Ortopedycznej

b) Chorób Wewnętrznych

c) Ginekologiczno ? Położniczym z rooming in

d) Psychiatrycznym

e) Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

2. samodzielne sprawowanie kompleksowej opieki diagnostyczno ? leczniczej w oddziałach:

a) Chirurgii Urazowo ? Ortopedycznej

b) Chorób Wewnętrznych

c) Gruźlicy i Chorób Płuc

d) Ginekologiczno ? Położniczym z rooming in

e) Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

f) Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 1. samodzielne sprawowanie kompleksowej opieki diagnostyczno ? terapeutycznej w Stacji Dializ
 1. zabezpieczanie opieki anestezjologicznej w Bloku Operacyjnym SP ZOZ w Hajnówce
 1. świadczenie usług zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji oddziałów:

a) Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej

b) Chirurgii Urazowo ? Ortopedycznej

c) Rehabilitacji/Rehabilitacji Neurologicznej

d) Obserwacyjno ? Zakaźnego

e) Psychiatrycznego

f) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 1. świadczenie usług zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach:

a) Chirurgicznej

b) Chirurgii Urazowo ? Ortopedycznej

c) Chirurgii Onkologicznej

d) Diabetologicznej

e) Gastrologicznej

f) Ginekologicznej

g) Kardiologicznej

h) Otolaryngologicznej

i) Medycyny Pracy

j) Medycyny Sportowej

k) Rehabilitacyjnej

l) Preluksacyjnej

ł) Urologicznej

m) Zdrowia Psychicznego/Leczenia Uzależnień

n) Endokrynologicznej

7. świadczenie usług zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

 1. świadczenie usług zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 1. pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wraz z możliwością wezwania do pełnienia dyżuru medycznego

Umowy zostaną zawarte na okres: od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2019 r.

 Ze szczegółowymi warunkami konkursu, regulaminem prac komisji konkursowej, projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznawać się w Sekcji Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, pok. 119 począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w godz. 8.00 – 15.00.

Oferty przygotowane i opisane zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert, należy składać w zamkniętych kopertach oznakowanych napisem ?Oferta konkursowa na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie??????.? w terminie do dnia 11 stycznia 2016 r. do godz. 12.00, pok. 121 (Sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 stycznia 2016 r. o godz. 14.00 w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9.

Kryterium oceny ofert będzie w 100% cena zaproponowana przez poszczególnych oferentów.

O wynikach rozstrzygnięcia konkursu oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9.

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można zgłaszać na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

SP ZOZ w Hajnówce zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert i przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

DYREKCJA SP ZOZ W HAJNÓWCE