• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Przebudowa dostosowawcza pomieszczeń po pralni

Hajnówka: Przebudowa dostosowawczą pomieszczeń po pralni na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w szpitalu w Hajnówce ul. Doc. A. Dowgirda 9, w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 59796 – 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 UWAGA: Zmiana terminu składania ofert – 05.05.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 684 26 79, faks 85 684 26 79.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.hajnowka.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dostosowawczą pomieszczeń po pralni na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w szpitalu w Hajnówce ul. Doc. A. Dowgirda 9, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla potrzeb remontu i przebudowy dostosowawczej pomieszczeń po pralni na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Szpitalu w Hajnówce ul. Doc. A. Dowgirda 9, a następnie wykonanie robót remontowo – budowlanych oraz instalacyjnych na podstawie wykonanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu. Obiekt będący przedmiotem wykonania zlokalizowany jest w zespole budynków A,B,C,D,E szpitala SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. A. Dowgirda 9 na działce nr geod. 3038/20, obejmuje w swym zakresie część pomieszczeń po pralni. Przebudowa i remont obejmuje część pomieszczeń na parterze po pralni w bloku E. Powierzchnia użytkowa objęta remontem ok. 251,4 m2 . 2. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do opracowania w sposób kompletny i zgodny zarówno z zasadami tworzenia n/w dokumentów jak i obowiązującymi przepisami, kompletnej dokumentacji zawierającej: 2.1. Projekty budowlane – w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na roboty budowlane. 2.2. Projekty instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o. 2.3. Projekty wykonawcze instalacji elektrycznych wewnętrznych. 2.4. Projekty wykonawcze instalacji teletechnicznej (telefonicznej, telewizyjnej i komputerowej). 2.5. Projekty wykonawcze instalacji sygnalizacji p-poż i dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO). 2.6 Kompleksowe Specyfikacje Techniczne Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 2.7. Przedmiary i kosztorysy robót – z podziałem na poszczególne wyżej wymienione branże. 2.8. Dokumentację projektową należy opracować na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ w uzgodnieniu z Zamawiającym. 2.9. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych dokumentów formalnoprawnych (w tym warunków technicznych) i uzgodnień potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkich niezbędnych pozwoleń warunkujących rozpoczęcie prac budowlanych, a także pozwoleń na użytkowanie. 2.10. Przeprowadzenie konsultacji roboczych z Zamawiającym na etapie projektowania oraz zorganizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia; 3. Planowany zakres robot budowlanych/prac obejmuje: a. Rozbiórkę części istniejących ścian działowych i wyposażenia pralni. b. Rozbiórkę części posadzek. c. Demontaż części instalacji wewnętrznych. d. Wykonanie ścianek działowych w nowym podziałem pomieszczeń. e. Wykonanie posadzek. f. Wykonanie okładzin ściennych ceramicznych w łazienkach i fartuchów przy umywalkach. g. Wstawienie nowej i częściową wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej. h. Montaż wyposażenia: biały montaż. i. Wykonanie instalacji wewnętrznych (wg opracowań branżowych- elektryczne, teletechniczne, SAP, DSO). j. Wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. k. Wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki polbrukowej – chodnik i parking na 5 miejsc postojowych w tym dwa dla niepełnosprawnych. l. Wykonanie badań i pomiarów wymienionych w dokumentacji oraz badań jakości wody i stężenia substancji szkodliwych w powietrzu. W skład pomieszczeń DDOM wchodzić będzie: Nr pom nazwa Pow użytkowa [m2] Część objęta remontem dostosowawczym 251,4 1 Wiatrołap 4,0 2 Korytarz 62,6 3 pomieszczenie ze stołami i krzesłami, służące jako miejsce spotkań i jadalnia, pomieszczenie kuchenne lub aneks kuchenny wyposażony w sprzęt, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożywania posiłku, pomieszczenie z zestawem wypoczynkowym i sprzętem audiowizualnym wspólne z terapią zajęciową oraz jadalnią 35,4 4 dyżurka pielęgniarska 16,8 5 pomieszczenie dla chorych częściowo leżących z co najmniej 2 łóżkami na 10-15 uczestników programu, szafką przyłóżkową oraz umywalką w pomieszczeniu; 19,8 6 gabinet diagnostyczno-zabiegowy 15,6 7 dyżurka lekarska 16,2 8 gabinet pracy psychologa z pełnym wyposażeniem 15,6 9 pomieszczenia do rehabilitacji leczniczej 20,5 10 pomieszczenia do rehabilitacji leczniczej 19,8 11 wc mężczyzn 3,0 12 wc personelu 3,0 13 wc kobiet 3,3 14 łazienka z umywalką, prysznicem i krzesełkiem wraz z uchwytami oraz wydzielonym pomieszczeniem na środki przeznaczone do pielęgnacji i higieny 7,5 15 szatnia 8,4 do wykorzystania istniejące pomieszczenia bez remontu 30,4 16 pomieszczenie lub miejsce na sprzęt medyczny i bieliznę pościelową 30,4 RAZEM CAŁOŚĆ 281,8.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.00-8, 71.20.00.00-0, 71.24.20.00-6, 71.24.50.00-7, 71.24.80.00-8, 71.30.00.00-1, 71.32.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w kwocie: 10.000,00zł 2. W zależności od wyboru oferenta, wadium może być wniesione w: -pieniądzu, (wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. 76 1020 1332 0000 1902 0037 4843 i wnosi się przed terminem składania ofert), -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych , -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a. ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentu wymienionych w pkt 12 lit. c, f siwz
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: 1. wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, związane z remontem budynków, budową lub rozbudową na obiekcie służby zdrowia i pow. użytkowej nie mniejszej niż 250m2 zawierająca m.in. roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych w zakresie: instalacji przyzywowej, instalacji oświetleniowej i ewakuacyjnej, c.w.u., wody zimnej, gazów medycznych, z których co najmniej jedna robota budowlana na działającym czynnym obiekcie służby zdrowia. 2. wykonał w sposób należyty, co najmniej 2 usługi wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej o wartości co najmniej 30.000 zł. netto każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt 12 lit. c siwz
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach i doświadczeniu opisanym poniżej: -co najmniej jedna osoba, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, -co najmniej jedna osoba, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, -co najmniej jedna osoba, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, -co najmniej jedna osoba, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, -co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy: posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie wykonawstwa bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych. -co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych: posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych. -co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych: posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że: -posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500 tys. złotych, -posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 tys. złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1. 2. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz nie podlega wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 ustawy PZP – wzory ww. oświadczeń stanowią załączniki nr 2 do SIWZ. 3.wypełniony i zaparafowany projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, 4.wykaz części zadania, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy PZP) lub podanie nazw firm (podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 5.oświadczenie w trybie art. 91 ust. 3a ustawy PZP – załącznik nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin rękojmi – 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 1., zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. 6. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2. Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 7. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i przedłożenia na żądanie Zamawiającego jej kopii. 8. W terminie 2 dni roboczych od dnia, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 9. W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 10. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SPZOZ w Hajnówce Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ w Hajnówce ul. Doc.Adama Dowgirda 9 17-200 Hajnówka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Wsparcie deinstytucjonalizacji nad osobami zależnymi poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Hajnówce znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 Dzienny Dom Opieki Medycznej, ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak