• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Świadczenia usługi serwisu technicznego sprzętu i aparatury medycznej

Znak sprawy 2016/4.8./UK/1

 

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczące udzielenia zamówienia

o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zwraca się z prośbą o złożenie ofertyna:
 • świadczenia usługi serwisu technicznego sprzętu i aparatury medycznej Stacji Dializ,
 • utrzymania w ciągłej sprawności technicznej stacji uzdatniania wody na Stacji Dializ oraz wykonanie testów jakości wody uzdatnionej, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu i dokonanie wpisu, stwierdzającego zdatność wody uzdatnionej do użytku, w książce kontroli jakości wody,

 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Wykonawca, musi posiadać kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania umowy.

Aparaty do hemodializy na Stacji Dializ:

 • Gambro AK 98 – 1 szt.,
 • Gambro AK 95 S – 4 szt.,
 • Gambro AK 96- 1 szt.,
 • Braun HD-Dialog ? 2 szt.,
 • Fresenius 4008 S- 2 szt.,
 1. II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Orientacyjny termin wykonania zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

III. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 1. 1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić w trakcie trwania umowy.
 2. Wykonawca podaje cenę brutto w formularzu ofertowym, zał. nr 1 .

FORMULARZ OFERTOWY JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY.

 

 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będzie następujące kryterium:

– cena 100%

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą cenę, zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać do dnia 25.11.2016 r. do godz. 11:00

Pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

(Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych)

 1. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka

lub elektronicznie: e-mail: spzoz@onet.eu

lub fax. nr 85 684 26 79

Zamawiający prześle uczestnikom postępowania  informację o wyniku postępowania.

 1. Dodatkowych informacji udziela (Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych) pod numerem tel. 85/682 92 42, fax. 85 684 26 79 pocztą elektroniczną na adres: spzoz@onet.eu.
 2. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia w formie oryginałów lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii:

 1. Wypełniony formularz ofertowy ? załącznik nr 1.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

W załączeniu:

-zał. 1- Formularz ofertowy,

-zał. 2- Projekt umowy.                                                                                           

 

Zatwierdził Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce

Grzegorz Tomaszuk