• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Świadczenia usługi serwisu technicznego

Hajnówka, 09.12.2015 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

17-200 Hajnówka

Tel. 85/ 682 92 42,  fax. 85/ 684 26 79

e-mail:spzoz@onet.eu

 

Znak sprawy 2015/4.8./UK/1

 

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczące udzielenia zamówienia

o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
 • świadczenia usługi serwisu technicznego sprzętu i aparatury medycznej Stacji Dializ,
 • utrzymania w ciągłej sprawności technicznej stacji uzdatniania wody na Stacji Dializ oraz wykonanie testów jakości wody uzdatnionej, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu i dokonanie wpisu, stwierdzającego zdatność wody uzdatnionej do użytku, w książce kontroli jakości wody,

 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Wykonawca, musi posiadać kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania umowy.

Aparaty do hemodializy na Stacji Dializ:

 • Gambro AK 95 S- 4 szt.,
 • Gambro AK 96 – 1 szt.,
 • Braun HD-Dialog ? 2 szt.,
 • Fresenius 4008 B- 1 szt.,
 • Fresenius 4008 S- 2 szt.
 1. II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Orientacyjny termin wykonania zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

III. WYBÓR NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY.

 1. 1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić w trakcie trwania umowy.
 2. Wykonawca podaje cenę brutto w formularzu ofertowym, zał. nr 1 .

FORMULARZ OFERTOWY JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY.

 

 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będzie następujące kryterium:

– cena 100%

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą cenę, zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać do dnia 17.12.2015 r. do godz. 11:00

Pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

(Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych)

 1. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka

lub elektronicznie: e-mail: spzoz@onet.eu

lub fax. nr 85 684 26 79

Zamawiający prześle uczestnikom postępowania informację o wyniku postępowania.

 1. Dodatkowych informacji udziela Julita Andrejuk (Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień publicznych) pod numerem tel. 85/682 92 42, fax. 85 684 26 79 pocztą elektroniczną na adres: spzoz@onet.eu.
 2. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia w formie oryginałów lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii:

 1. Wypełniony formularz ofertowy ? załącznik nr 1.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

W załączeniu:

-zał. 1- Formularz ofertowy,

-zał. 2- Projekt umowy.

 

Zatwierdził Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce

Grzegorz Tomaszuk