• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Świadczenie usługi dozorowania obiektu

Znak sprawy: 2016/4.8/U.DOZ/01

 Zaproszenie do składania ofert

 1. Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

ŚWIADCZENIE USŁUGI  DOZOROWANIA OBIEKTU PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 SP ZOZ   W HAJNÓWCE PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 10

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień  publicznych,  których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30.000 euro netto.

 1. Przedmiot zamówienia jest określony w załączniku nr 3 do zapytania cenowego.
 2. Termin realizacji zamówienia ? okres realizacji zamówienia obejmuje 10 miesięcy, natomiast przewidywany termin początku realizacji zamówienia – od 07.2016r.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat SP ZOZ w Hajnówce.

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka do dnia 08-06-2016 r. do godziny 1000. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

 

?ŚWIADCZENIE USŁUGI  DOZOROWANIA OBIEKTU PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 SP ZOZ   W HAJNÓWCE PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 10?

                                               Nie otwierać przed  08-06-2016 r. godz. 1010 ?

 

 1. Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Szejbut 85/682 92 00 ? sprawy merytoryczne, Julita Chwiećko 85/682 92 42 ? sprawy formalne.
 3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie z załącznikiem nr 1 (i załączyć dokumenty określone w pkt. VII ? załącznik nr 1):

 

Zatwierdził Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce

Grzegorz Tomaszuk