• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zakup i dostawa aparatów do hemodializy

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9

NIP: 543-17-71-354

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

w zapytaniu ofertowym

 

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w SP ZOZ w Hajnówce, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto na:

 

zakup i dostawę 2 szt. aparatów do hemodializy

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 szt. aparatów do hemodializy na potrzeby Stacji Dializ, wg załącznika nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej ?SIWZ?.

1.2. Minimalny, wymagany okres gwarancji: 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

1.3. Minimalny, wymagany okres rękojmi: 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

1.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

1.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 1. Waluta stosowana w rozliczeniach pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą w PLN.

 

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

 

3.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy do Stacji Dializ SP ZOZ w Hajnówce.

3.2. Dostawa sprzętu odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3.3.Rozładunek, wniesienie przedmiotów dostawy leży po stronie Wykonawcy.

 

 1. Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty.

 

4.1. Oferta, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

4.2. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 22.09.2015 r. do godziny 1000. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

 

?Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 2 szt. aparatów do hemodializy na potrzeby Stacji Dializ?
Nie otwierać przed 22.09.2015 r., godz. 1010?

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.09.2015 r., o godz. 1010, w siedzibie Zamawiającego, w Sali Konferencyjnej.

 1. Termin związania ofertą.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

7.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości, związanych z SIWZ lub sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania faksem pod numer 85/6842679, bądź pocztą elektroniczną pod adres: spzoz@onet.eu

7.2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem i SIWZ.

 1. Wykaz wymaganych od Wykonawcy dokumentów.

 

 1. wypełniony formularz ofertowy ? zał. nr 1,
 2. wykaz wymaganych parametrów aparatu dializacyjnego ? zał. nr 2,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 4. deklarację zgodności lub Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości, wszelkie atesty na zaoferowany asortyment zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 5. dla potwierdzenia wymogów określonych w zał. nr 2 należy dostarczyć dokładną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu z potwierdzeniem parametrów technicznych z załącznika nr 2 Wykaz wymaganych parametrów do aparatu do hemodializy ? szt. 2. Na dołączonych materiałach należy podkreślić parametr którego dotyczy z dopiskiem nr poz. w wykazie parametrów technicznych w zał. nr 2).
 6. instrukcje obsługi, demontażu, czyszczenia i dezynfekcji urządzeń w języku polskim (mogą być dostarczone wraz z dostawą sprzętu).

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny oferty

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia zawartego w załączniku nr 2

Cena ma zawierać koszty eksploatacyjne (w czasie gwarancji): przeglądy, płyny, filtry.

 1. Wybór oferty

10.1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:

CENA   –   100 %,

Oceny będą dokonywane w następujący sposób :

wartość brutto oferty najtańszej

wartość punktowa =       wartości brutto oferty badanej           x 100 x 100%

10.2.Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 100, uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

10.3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

         w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi, o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zawrze ponadto informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru.

11.2. Umowę w celu jej podpisania prześlemy pocztą. Taką umowę może podpisać jedynie osoba umocowana prawnie.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 ? Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 ? Wykaz wymaganych parametrów do aparatu do hemodializ
 3. Załącznik nr 3 ? Projekt umowy

 

Załączniki stanowią integralną część oferty.

 

Hajnówka, dnia 14.09.2015 r.

 

                                                                 Zatwierdził:

                                                     Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce

                                                        Grzegorz Tomaszuk