• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zakup i dostawa artykułów spożywczych

Hajnówka:Zakup i dostawa artykułów spożywczych, nr sprawy: 2016/PN/DŻiŻ/01
Numer ogłoszenia: 79768 – 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 684 26 79, faks 85 684 26 79.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.hajnowka.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów spożywczych, nr sprawy: 2016/PN/DŻiŻ/01.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych (9 pakietów) w/g załącznika nr 2 do SIWZ ; nr sprawy: 2016/PN/DŻiŻ/01 pakiet 1- Mięso pakiet 2- Przetwory mięsne pakiet 3- Różne produkty spożywcze pakiet 4- Przyprawy pakiet 5- Produkty mleczarskie pakiet 6- Ryby pakiet 7- Drób pakiet 8- Jaja pakiet 9- Mrożonki owocowe i warzywne.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.87.20.00-1, 03.14.25.00-3, 15.13.00.00-8, 15.11.20.00-6, 15.20.00.00-0, 15.11.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.33.11.70-9, 03.22.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.06.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w pkt 12 SIWZ . tj. oświadczenie
 • 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w pkt 12 SIWZ , tj. oświadczenie
 • 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w pkt 12 SIWZ , tj. oswiadczenie
 • 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w pkt 12 SIWZ , tj. oświadczenie
 • 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w pkt 12 SIWZ , tj. oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty
 1. Kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonanym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 106, poz. 730),

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Oświadczenie w zakresie , o jakim mowa w art.91 ust 3a ustawy Pzp – według wzoru załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ, 2. Oryginał pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, 3. Oryginał pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Formularz oferty wg. zał. nr 1 do SIWZ. 5. Formularz asortymentowo cenowy wg. zał. nr 2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji przewidzianej w pkt 1, 2, 3 i 4. 1) Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie zgodnie z warunkami SIWZ wyłącznie na skutek: a) zaistnienia możliwości obniżenia cen (zmiany korzystne dla Zamawiającego- promocje, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy), b) Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, c) zmiany stawki podatku VAT na świadczone w ramach niniejszej umowy dostawy, przy czym zmianie ulegnie tylko i wyłącznie cena (ceny) jednostkowa brutto, cena (ceny) jednostkowa netto pozostaje bez zmian. Nowa stawka (stawki) podatku VAT będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie stosownych przepisów prawa. Zmiana umowy w powyższym zakresie wymaga sporządzenia aneksu porządkującego. Maksymalna wartość zamówienia brutto w całym okresie obowiązywania umowy może ulec zwiększeniu w zakresie proporcjonalnym do ewentualnego wprowadzenia i/lub podwyżki stawki podatku VAT, jeśli będzie miała miejsce w czasie obowiązywania umowy. W celu zawarcia aneksu do umowy każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. d) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, bądź zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych poszczególnych produktów dostarczanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, z tym że Wykonawca wnioskujący o podniesienie rzeczonych cen/wynagrodzenia winien w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości wykazać w pisemnym wniosku do Zamawiającego, że proponowana zmiana cen/wynagrodzenia ma realny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w stosunku do stanu istniejącego w dniu zawarcia niniejszej umowy z Zamawiającym, przy założeniu braku zmiany form zatrudnienia personelu Wykonawcy, chyba że zmiana formy wynika z obowiązku narzuconego przepisami prawa. Wnioskując pisemnie o podwyższenie cen jednostkowych Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem prawa Zamawiającego do odmowy zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia, przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej dokładne wyliczenia wskazujące na uzasadniony zakres podwyżki, przedkładając wraz w/w wyliczeniami odpowiednie dokumenty źródłowe lub ich uwierzytelnione kopie (imienny wykaz pracowników Wykonawcy których dotyczą zmiany wskazane w art. 142 ust. 5 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, zakres wykonywanych przez nich prac w ramach świadczonych Zamawiającemu dostaw objętych niniejszą umową wraz z zaznaczeniem czy dany pracownik Wykonawcy zatrudniony jest tylko i wyłącznie przy wykonywaniu dostawy na rzecz Zamawiającego, a jeżeli nie, to w jakim procencie, dane dotyczące formy umowy jaką zawarł Wykonawca z danym pracownikiem /umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło itp./ oraz okres/daty/ na jaki została ona zawarta, wysokość wynagrodzenia danego pracownika w momencie zawarcia przez Wykonawcę niniejszej umowy z Zamawiającym oraz wysokość wynagrodzenia jakie Wykonawca będzie zobowiązany/wypłaci/ temu pracownikowi w związku ze zmianami o których jest mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp lub wysokość starych i nowych obciążeń wynikających ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w/w pracowników). Maksymalna wartość zamówienia brutto w całym okresie obowiązywania umowy może ulec zwiększeniu w zakresie proporcjonalnym do ewentualnych zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, jeśli będą miały miejsce w czasie obowiązywania umowy. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności. W celu zawarcia aneksu do umowy każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. e) W całym okresie obowiązywania umowy składnik ceny, jakim jest marża (zysk) Wykonawcy, pozostanie na niezmienionym poziomie. W celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego kalkulację składników ceny. 2) W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: zmiany dotyczące danych obydwu stron umowy w tym zmiana osoby reprezentującej, zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy, zmiany rachunku bankowego, itp., przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do zmian podmiotowych. 3) W przypadku zmiany polegającej na zamianie jeszcze niewykorzystanego asortymentu, przewidzianego niniejszą umową, na inny asortyment z tej umowy, który został już wykorzystany, z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie. Zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na wniosek Zamawiającego, 4) W przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w umowie w okresie, na jaki umowa została zawarta, okres ten może ulec przedłużeniu na wniosek Zamawiającego o czas określony, nie dłuższy jednak niż kolejne 3 miesiące.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, SP ZOZ w Hajnówce , ul. Doc. Adama Dowgirda 9 , 17-200 Hajnówka..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat SP ZOZ w Hajnówce , ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mięso.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mięso wołowe , szynka , łopatka , mięso wieprzowe , schab , wątroba , podgardle , słonina , karkówka , boczek , kości wołowe i wieprzowe. Wszystkie produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, bez uszkodzeń, z okresami ważności. Warunki dostawy: codziennie w dni robocze do godziny 8:00 ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):11.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przetwory mięsne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kiełbasa , parówki , baleron , szynka , salceson , pasztetowa , kaszanka , smalec. Wszystkie produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, bez uszkodzeń, z okresami ważności. Warunki dostawy: 2 razy w tygodniu na zamówienie telefoniczne (dostawa w środę , czwartek lub piątek w godzinach od 7:00 do 12:00) ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):13.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Różne produkty spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ananas , budyń , cukier , cynamon , fasola , groch , groszek , galaretka , herbata , herbatniki , kasza , kleik , kawa , kakao , mleko w proszku , mąka , kwasek , margaryna , ocet , olej , płatki , przyprawy , ryż , sól , sok , kisiel , makaron , chrzan , dżem , koncentrat pomidorowy , keczup , miód , musztarda , majonez , przecier , ogórkowy , ogórki konserwowe , szczaw konserwowy , koperek i pietruszka suszona. Wszystkie produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, bez uszkodzeń, z okresami ważności. Warunki dostawy: 1 raz w tygodniu (dostawa we wtorek , środę lub czwartek w godz. od 7:00 do 12:00) ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 13.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przyprawy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liść laurowy , majeranek , pieprz ziołowy i naturalny , ziele angielskie . Wszystkie produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, bez uszkodzeń, z okresami ważności. Warunki dostawy: na zamówienie.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):87.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Produkty mleczarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mleko , śmietana , serek topiony , jogurt , kefir , masło , twaróg , ser . Wszystkie produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, bez uszkodzeń, z okresami ważności. Warunki dostawy: mleko minimum 3 razy w tygodniu , pozostałe produkty na zamówienie – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu dostawa w do godzinach od 7:00 do 12:00 ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):50.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Ryby.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filet mrożony , makrela , filet śledziowy . Wszystkie produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, bez uszkodzeń, z okresami ważności. Warunki dostawy: 1 raz w tygodniu , dostawa w godzinach od 7:00 do 12:00 ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):20.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Drób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurczak , mięso indycze , polędwica drobiowa , pasztet drobiowy , porcje rosołowe . Wszystkie produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, bez uszkodzeń, z okresami ważności. Warunki dostawy: codziennie w dni robocze , dostawa do godziny 8:00.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jaja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jaja świeże . Wszystkie produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, bez uszkodzeń, z okresami ważności. Warunki dostawy: 1 raz w tygodniu w stałym dniu tygodnia ustalonym z wykonawcą w godzinach od 7:00 do 12:00.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.25.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Mrożonki owocowe i warzywne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Marchew , kalafior , brokuł , porzeczka , aronia , mieszanki wielowarzywne . Wszystkie produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, bez uszkodzeń, z okresami ważności. Warunki dostawy: 1 raz w tygodniu, dostawa w godzinach od 7:00 do 12:00 ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.11.70-9, 03.22.20.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.