• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zakup i dostawa opatrunków i leków

Hajnówka: Zakup i dostawa opatrunków i leków na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce (20 pakietów) nr sprawy: 2015/PN/APT/OP
Numer ogłoszenia: 287918 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 684 26 79, faks 85 684 26 79.
 • Adres strony internetowej zamawiającego:spzoz.hajnowka.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa opatrunków i leków na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce (20 pakietów) nr sprawy: 2015/PN/APT/OP.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa opatrunków, środków przeciwkrwotocznych, produktów farmaceutycznych, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego i pozostałych produktów terapeutycznych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce (20 pakiety), wg załącznika nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jako produkt równoważny Zamawiający uważa produkt nie gorszej jakości, posiadający tę samą funkcjonalność, wielkość, skład oraz pozostałe parametry określone w formularzu asortymentowo-cenowym dla poszczególnego asortymentu. Oferując produkty równoważne, na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że produkt spełnia wszelkie wymagania i cechy opisane przez Zamawiającego (dotyczy Pakietów od 1 – 18). Zamawiający dla produktu leczniczego dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jako równoważny lek, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie synonimu produktu, który ma taką samą nazwę chemiczną międzynarodową i dawkę oraz postać zgodna z SIWZ (dotyczy Pakietów od 19-20)..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.62.12.00-1, 33.60.00.00-6, 33.69.30.00-4, 33.65.11.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 20.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty, wymienione w pkt 12 SIWZ
 • 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty, wymienione w pkt 12 SIWZ
 • 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty, wymienione w pkt 12 SIWZ
 • 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty, wymienione w pkt 12 SIWZ
 • 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty, wymienione w pkt 12 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

1) koncesję, zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Z 2008 r. nr 45 poz. 271 z późn. zm.), w przypadku składania oferty na dostawę produktów leczniczych. 2) Zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 5a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.) SP ZOZ w Hajnówce zakupi produkty lecznicze, środki przeciwkrwotoczne oraz wyroby medyczne, w stosunku do których wydano decyzję o objęciu refundacją, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie zgodnie z art. 96. 3) zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznaczonego znakiem CE lub zgłoszenie do Urzędu Certyfikacji, dotyczące zaoferowanego produktu – w przypadkach wymaganych prawem oraz oświadczenie oferenta, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na zasadach określonych ustawą o wyrobach medycznych. W przypadku klasy IIa – wyrób inwazyjno-chirurgiczny mogący mieć kontakt z raną powyżej 1 godziny (pakiet 1 poz. od 1 do 12) – dołączyć dokument dopuszczający do obrotu, potwierdzający klasę IIa, 4) oświadczenie, że oferowany asortyment leków posiada wszystkie certyfikaty i świadectwa rejestracyjne oraz pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym na terenie kraju i stosowania w szpitalnictwie RP – wydane przez Ministra Zdrowia lub wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji (od 1 maja 2011 r.) ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 82, poz. 451), 5) dokument potwierdzający w przypadku produktów sterylnych, że sterylizowane są parą wodną (dotyczy wyrobów gazowych), 6) karty danych technicznych potwierdzających parametry opasek gipsowych (dot. pakietu 1 poz. 19-23) oraz możliwość wglądu do karty danych technicznych (dot. pakietu 1 poz. 1-6, 10-12), 7) karty charakterystyki produktu leczniczego (w formie elektronicznej i papierowej) każdego produktu leczniczego zaoferowanego w przetargu – należy dostarczyć wraz z ofertą lub w okresie 7 dni od podpisania umowy dostawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1, 2) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 (+ wersja elektroniczna), 3) oświadczenie dot. obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego art. 93 ust. 3a ustawy Pzp – złącznik nr 6

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 99
 • 2 – TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji przewidzianej w pkt 1-6. 1) Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie zgodnie z warunkami SIWZ wyłącznie na skutek: a) zmiany urzędowej ceny leków, która to zmiana następuje z mocy prawa i obowiązuje od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę cenę a nowa cena urzędowa będzie ceną maksymalną jaką może za lek zapłacić Zamawiający. Zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen, jak również dodania nowych leków (dot. pakietów od 19-20), b) zaistnienia możliwości obniżenia cen (zmiany korzystne dla Zamawiającego – promocje, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy), c) obniżki cen spowodowanej zmniejszeniem wyceny refundowanych leków przez właściwy organ (dot. pakietów od 19-20), d) Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania oraz dawki (dotyczy pakietu 19-20), z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, e) Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania oraz rozmiaru z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, f) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, od dnia wejścia jej w życie, przy czym zmianie uległyby wyłącznie kwoty jednostkowe brutto, w takim przypadku kwoty netto produktu będącego przedmiotem umowy nie uległyby zmianie. 2) W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: zmiany dotyczące danych obydwu stron umowy w tym zmiana osoby reprezentującej, zmiany adresowe, zmiany w nazwie firmy, zmiany rachunku bankowego, itp., przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do zmian podmiotowych. 3) W przypadku zmiany polegającej na zamianie jeszcze niewykorzystanego asortymentu, przewidzianego niniejszą umową, na inny asortyment z tej umowy, który został już wykorzystany, z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie. Zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na wniosek Zamawiającego. 4) W przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w umowie w okresie, na jaki umowa została zawarta, okres ten może ulec przedłużeniu na wniosek Zamawiającego o czas określony, nie dłuższy jednak niż kolejne 3 miesiące. 5) W przypadku wstrzymania, zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników tożsamych (taka sama nazwa międzynarodowa, postać i dawka (dotyczy pakietu 19-20), zgodne z SIWZ) preparatów objętych umową, zachowując zasadę proporcjonalności w stosunku do ceny, zgodnie z pkt 1 lit. d. 6) W przypadku wstrzymania, zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników tożsamych (produkt nie gorszej jakości, posiadający tę samą funkcjonalność, wielkość, skład oraz pozostałe parametry określone dla poszczególnego asortymentu (dotyczy pakietu 1-18), zgodnie z SIWZ preparatów objętych umową, zachowując zasadę proporcjonalności w stosunku do ceny, zgodnie z pkt 1 lit. e.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, SP ZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat SP ZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.11.10-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Opatrunki i tampony.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.11.10-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Serwety operacyjne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.11.10-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Hypoalergiczny plaster dla dzieci.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.11.10-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Rożki, kompresy, waty, tupfery.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.11.10-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Wata opatrunkowa, lignina.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.11.10-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.11.10-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Sterylny przeźroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.11.10-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.11.10-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Paski do nieinwazyjnego zamykania ran.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.11.10-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Klej tkankowy w postaci suchej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet nr 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Antyseptyczny opatrunek z gazy nasączonej miękką parafiną i octanem.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.11.10-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Wchłanialny środek hemostatyczny.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):62.12.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet nr 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Wosk w postaci granulatu lub walca do tamowania krwawień sączących się i z powierzchni kostnych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):62.12.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet nr 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Spongostan specjal.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):62.12.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet nr 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Opatrunek hydrocoloidowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.11.10-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet nr 17.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Opatrunki hipoalergiczne tamujące krwawienia ze spongostanem.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):62.12.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet nr 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Opatrunek z gąbki z PCV/ alkohol winylowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.11.10-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet nr 19.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Concor Cor, Dopegyt, Hidrasec, Edronax, Pronoran, Ventolin.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):69.30.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet nr 20.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Vancomycin MIP.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):65.11.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 99
  • TERMIN NALICZANIA ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH – 1