• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zakup i dostawa testów, odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i eksploatacyjnych, wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej

Hajnówka: Zakup i dostawę testów, odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i eksploatacyjnych, wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej oraz dzierżawa aparatu kompatybilnego z aparatem mini Vidas na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SPZOZ w Hajnówce – UZUPEŁNIENIE
Numer ogłoszenia: 279536 – 2015; data zamieszczenia: 20.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 684 26 79, faks 85 684 26 79.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.hajnowka.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawę testów, odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i eksploatacyjnych, wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej oraz dzierżawa aparatu kompatybilnego z aparatem mini Vidas na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SPZOZ w Hajnówce – UZUPEŁNIENIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do analizatora Cobas e411, odczynników do analizatora immunochemicznego mini Vidas wraz z dzierżawą aparatu kompatybilnego z aparatem mini Vidas oraz odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych i eksploatacyjnych do analizatora ACL Elite Pro, a także wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej, testów jakościowych, podłoży bakteriologicznych, testów lateksowych i krążków antybiogramowych.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.40.00-6, 33.69.65.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty, wymienione w pkt 12 SIWZ
 • 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty, wymienione w pkt 12 SIWZ
 • 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty, wymienione w pkt 12 SIWZ
 • 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty, wymienione w pkt 12 SIWZ
 • 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty, wymienione w pkt 12 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. deklaracje zgodności CE i świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 2. certyfikat ISO 9001 i ISO 13485:203, certyfikat kontroli jakości podłóż bakteriologicznych z nazwą producenta i produktu, nr serii, datą ważności, ogólną charakterystyką pożywki, kolorem, pH, charakterystyką mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce; dla podłoża Miller-Hinton certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych (dotyczy pakietu nr VI), 3. aktualne instrukcje techniczne producenta (metodyki wykonywania oznaczeń), zawierające opis postępowania z poszczególnym rodzajem próbek badań. Załączyć oryginalne instrukcje producenta wraz z tłumaczeniem na język polski – dotyczy wszystkich oferowanych podłóż, Na dołączonych materiałach należy podkreslić informacje potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów 4. instrukcje obsługi (dot. pakietu nr II) – zbindowane, potwierdzone za zgodność z oryginałem 5. oświadczenie, że w trakcie trwania umowy, wykonawca zapewni bezpłatny serwis sprzętu oraz niezbędne przeglądy techniczne zgodnie z instrukcją obsługi aparatu, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzający upoważnienie do wykonywania czynności zgodnie z art 90 ust. 4 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 876) oraz nazwa, adres i nr telefonu do opiekuna serwisowego sprzętu (got. pakietu nr II) 6.certyfikat jakości i bezpieczeństwa, potwierdzające przedlądy techniczne aparatu (dot. pakietu nr II) 7. oświadczenie o oznakowaniu opakowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin z dnia 20 kwietnia 2012r (t.j. Dz.U. z 2015r. poz 450) 8. wykaz terminów ważności poszczególnych podłóż (dot. pakietu nr VI) 9. oświadczenie w zakresie o jakim mowa w art. 91 ust 3a ustawy Pzp – wg wzoru i złącznika nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 98
 • 2 – oferowany termin dostawy – 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji przewidzianej w pkt 1,2 i 3. 1) ceny jednostkowe mogą ulec zmianie zgodnie z warunkami SIWZ wyłącznie na skutek: a. zaistnienia możliwości obniżenia cen (zmiany korzystne dla Zamawiającego- promocje, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy), b. w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, od dnia wejścia jej w życie, przy czym zmianie uległyby wyłącznie kwoty jednostkowe brutto, w takim przypadku kwoty netto produktu będącego przedmiotem umowy nie uległyby zmianie, 2) W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu dopuszcza się zmianę na inny produkt tej samej grupy lub synonimowy o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie. 3) W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: zmiany dotyczące danych obydwu stron umowy w tym zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy, zmiany rachunku bankowego, itp., przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do zmian podmiotowych. 4 ) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do złożenia na piśmie wniosku o zmianę postanowień zawartej umowy wraz z przedstawieniem zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt 16.1.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, SP ZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat SP ZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka…

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatora Cobas e411.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 98
  • 2. oferowany termin dostawy – 2

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do analizatora immunochemicznego mini Vidas wraz z dzierżawą aparatu kompatybilnego z aparatem mini Vidas.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):43.40.00-6, 33.69.69.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.08.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki, materiały kalibracyjne, kontrolne oraz materiały eksploatacyjne do analizatora ACL Elite Pro..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 98
  • 2. oferowany termin dostawy – 2

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr IV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 98
  • 2. oferowany termin dostawy – 2

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr V.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy jakościowe..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 98
  • 2. oferowany termin dostawy – 2

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr VI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podłoża bakteriologiczne, testy lateksowe i krążki antybiogramowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 98
  • 2. oferowany termin dostawy – 2

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr VII.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup materiałów eksploatacyjnych do aparatu Cobas b121.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 98
  • 2. oferowany termin dostawy – 2