• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zakup i dostawa ziemniaków odmiany jadalnej i warzyw

Hajnówka: Zakup i dostawa ziemniaków odmiany jadalnej i warzyw nr sprawy: 2015/ZC/DŻIŻ/04
Numer ogłoszenia: 264640 – 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 684 26 79, faks 85 684 26 79.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa ziemniaków odmiany jadalnej i warzyw nr sprawy: 2015/ZC/DŻIŻ/04.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres: Pakiet nr 1 – ziemniaki jadalne: 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy, Pakiet nr 2 – marchew i Pakiet nr 3 – buraki: od 15.10.2015 r. do 31.05.2016 r. 2. Zamówienia należy realizować sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Działu Żywienia i Żywności, dostawa: a) w przypadków ziemniaków jadalnych – dostarczony towar musi być artykułem dobrej jakości. Oferowane ziemniaki mają być jednej odmiany jadalnej, o białym miąższu, zdrowe, jędrne, o suchej powierzchni, nie uszkodzone, bez oznak zazielenienia, owalne, nie przemarznięte, o gładkiej powierzchni i płytkich oczkach (nadające się do obierania w obieraczce mechanicznej), bez pustych przestrzeni i przebarwień wewnątrz, o jednakowej wielkości, o średnicy nie mniejszej niż 5 cm, dopuszczone od obrotu towarowego: – 20 ton ziemniaków będzie dostarczone łącznie, celem zgromadzenia na okres zimy, w ciągu 1 tygodnia od daty zawarcia umowy, po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Żywności i Żywienia, b) w przypadku warzyw, których łączna ilość wynosi: 5 ton marchwi jadalnej i 5 ton buraków czerwonych, towar będzie dostarczany sukcesywnie, po każdorazowym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem DŻiŻ, w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Dostarczony towar misi być artykułem dobrej jakości, dopuszczonym do obrotu towarowego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowej dostawy w zależności od potrzeb po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu zamówienia. 3. Dostawy towaru odbędą się na koszt i ryzyko sprzedającego do Magazynu Spożywczego SP ZOZ w Hajnówce w godzinach od 7.00-12.00..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.21.21.00-1, 03.22.11.20-3, 03.22.11.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Pakiet nr 1 Ziemniaki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gospodarstwo Rolnicze Adam Michał Boguszewski, Wiercień Mały 5, 17-300 Siemiatycze, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22857,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:23200,00
 • Oferta z najniższą ceną:23200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24000,00
 • Waluta:PLN .

Część NR: 2

Nazwa: Pakiet nr 2: Marchew

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gospodarstwo Rolnicze Michał Berezowiec, ul. Owocowa 12, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7142,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:6450,00
 • Oferta z najniższą ceną:6450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6750,00
 • Waluta:PLN .

 

Część NR: 3

Nazwa: Pakiet nr 3: Buraki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gospodarstwo Rolnicze Michał Berezowiec, ul. Owocowa 12, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5714,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:5150,00
 • Oferta z najniższą ceną:5150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5400,00
 • Waluta:PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawę młodych ziemniaków odmiany jadalnej można przeprowadzić w trybie zapytania o cenę, gdyż istnieje możliwość zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu (złożenia ofert) co najmniej 5-ciu Wykonawców