• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zakup i dostawę pościeli na potrzeby SP ZOZ Hajnówka

Znak sprawy: 2022/2.1.1/P/01                                                

  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy:

a) złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 10 sierpnia 2022 r. do godziny 1000 Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

Nie otwierać przed 10 sierpnia 2022 r., godz. 1010

Zakup i dostawa pościeli na potrzeby SP ZOZ Hajnówka.

Bądź:

b) przesłać skan oferty wraz z załącznikami na adres: publiczne@spzozhajnowka.pl do dnia 10.08.2022 r. do godz. 10:00, podpisaną podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Termin składania ofert- do godziny 10:00 w dniu 10.08.2022 r.

Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce.

Termin otwarcia ofert: 10.08.2022 r., o godzinie 10:10, nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania.