• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zarządzenie w spr. odwiedzin 2022.05.19

Zarządzenie nr 27 / 2022
z dnia 19.05.2022 r.

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce

 w sprawie wprowadzenia zasad odwiedzin pacjentów SP ZOZ w Hajnówce

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.), a także art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.), niniejszym zarządzam, co następuje:

§ 1
Harmonogram odwiedzin

 1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych/zakładach mogą odbywać się we wszystkie dni tygodnia.
 2. Zaleca się, aby odwiedziny odbywały się w godzinach od 13:00 do 18:00, a poza zalecanymi godzinami, odwiedziny mogą odbywać się za zgodą koordynatora oddziału/kierownika zakładu lub lekarza dyżurnego.
 3. W celu zmniejszenia ryzyka epidemiologicznego związanego z gromadzeniem się osób
  w jednym pomieszczeniu, w sali chorych w trakcie odwiedzin pacjenta może przebywać wyłącznie jedna osoba odwiedzająca (do jednego pacjenta), a w szczególnych sytuacjach 2 osoby, z zastrzeżeniem, że w tym samym czasie na sali chorych mogą przebywać nie więcej niż 4 osoby odwiedzające.
 4. Ze względów organizacyjnych, należy unikać odwiedzin w czasie wizyt lekarskich, badań, czynności leczniczo-pielęgnacyjnych, posiłków oraz w innych uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki oddziału/zakładu.
 5. Odwiedziny nie są możliwe w oddziałach/zakładach, w których są hospitalizowani pacjenci z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

§ 2
Zasady odwiedzin

 1. Osoby odwiedzające pacjentów zobowiązane są:
  1. stosować maseczkę zakrywającą nos i usta przez cały czas przebywania na terenie Szpitala,
  2. umyć lub zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem i po zakończeniu odwiedzin,
  3. pozostawić okrycie wierzchnie w szatni Szpitala,
  4. uszanować prawo do godności i intymności pacjentów,
  5. podporządkować się wskazówkom i poleceniom pracowników Szpitala.
 1. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych lub miejsca wskazane przez personel w oddziale/zakładzie.
 2. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.


§ 3

 1. WSzpitalu obowiązuje zakaz:
  1. odwiedzin przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
  2. odwiedzin przez osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej (kaszel, katar, gorączka),
  3. przynoszenia i przekazywania pacjentom leków, suplementów diety bez zgody i wiedzy lekarza,
  4. filmowania lub fotografowania pacjentów, innych osób bez ich zgody, jak również pomieszczeń, aparatury bez zgody personelu medycznego,
  5. przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu pacjentów lub utrudniają pobyt w Szpitalu innym chorym.
 1. Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do przedstawionych zasad odwiedzin lub wskazówek i poleceń personelu mogą być poproszone o opuszczenie Szpitala.

§ 4

Szczegółowe zasady organizacji odwiedzin określone są w Regulaminach porządkowych poszczególnych oddziałów/zakładów.

§ 5

 1. Nadzór nad realizacją zapisów Zarządzenia sprawują: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Naczelna Pielęgniarka, Specjalista ds. epidemiologii oraz Koordynatorzy oddziałów szpitalnych/zakładów.
 2. Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię: Koordynatorzy oddziałów, lekarzy dyżurnych, pielęgniarki oddziałowe/położne oddziałowe oraz pielęgniarki/położne.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Hajnówce nr 48/2021 z dnia 07.10.2021 r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.